Tuesday, May 4, 2010

ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးပါတယ္... ၇ (ဓမၼဒူတ) ႐ုပ္သံေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ (ဓမၼဒူတ)
ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ


ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးပါတယ္ တရားေတာ္ ၇