Wednesday, May 19, 2010

ပန္းကေလး မႏြမ္းေစခ်င္... ရုပ္သံ (ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္)ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ မိုးကုတ္ဓမၼကထိက

ပန္းကေလး မႏြမ္းေစခ်င္...

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ