Friday, May 14, 2010

ရိကၡာ ... ရုပ္သံ (ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္)ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ မိုးကုတ္ဓမၼကထိက

ရိကၡာ ...


တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ